Menu

GDPR

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍ ÚDAJŮ

Společnost EUFC CZ s.r.o., IČO: 26942364, se sídlem Údolní 66, 602 00 Brno - Veveří, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47166 (dále jen „Společnost“), která při své činnosti jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů), a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), tímto v souladu s čl. 13 GDPR poskytuje následující informace subjektům údajů.

 

OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů respektujeme všechna práva subjektů údajů, přičemž naše společnost dodržuje zejména následující zásady:

 

     * osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;

     * shromažďování osobních údajů je prováděno výhradně pro legitimní účely a zpracování je prováděno způsobem, který je s těmito účely slučitelný;

     * při zpracování  osobních údajů se omezujeme na nezbytné minimum postačující pro naplnění stanovených účelů;

     * k zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování přijímáme veškerá rozumná a dostupná opatření;

     * zpracováváme pouze přesné a aktualizované osobní údaje, nepřesné nebo nadbytečné údaje opravujeme nebo vymazáváme;

     * osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány;

     * zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technicko-organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro námi stanovené účely zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

 

     * identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa), u fyzické osoby podnikatele i obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO;

     * elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;

     * jiné elektronické údaje: IP adresa, lokační údaje, údaje předané z internetového prohlížeče zákazníka atd.;

     * další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, fakturovaná částka atd.;

     * informace o bonitě a důvěryhodnosti: záznamy o plnění platebních povinností včetně informací z veřejných rejstříků.

 

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM ÚDAJŮ (DODAVATELŮM / KLIENTŮM)

 

1. Jaké osobní údaje zpracováváme

Společnost zpracovává Vaše následující osobní údaje:

 

     * jméno a příjmení, sídlo / bydliště, datum narození, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, dosažené vzdělání.

 

2. Za jakými účely osobní údaje zpracováváme a jaký je právní základ pro zpracování

Společnost v souvislosti s uzavřenou Smlouvou a činnostmi s tímto souvisejícími zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje, a to pro následující účely a za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s následujícími ustanovení GDPR:

 

  1. Plnění Smlouvy a s tím související oprávněné zájmy Společnosti

 

Jelikož s Vámi jako [dodavatelem / Klientem] Společnosti byla uzavřena Smlouva, zpracovává Společnost Vaše osobní údaje, neboť je to nezbytné pro účely plnění Smlouvy a případných dalších dohod v souvislosti s ní uzavřených (včetně vymáhání případných nároků ze Smlouvy a těchto dohod), a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

Veškeré výše uvedené údaje zpracovává a uchovává Společnost rovněž na základě svého oprávněného zájmu za účelem ochrany práv Společnosti, zejména pro možnost uplatnění právních nároků ze strany Společnosti vůči Vaší osobě či naopak při obraně proti Vámi uplatněným právním nárokům vůči Společnosti, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

b) Plnění právních povinností Společnosti

 

Vzhledem k existenci smluvního vztahu založeného mezi Vámi a Společností Smlouvou, dopadá na Společnost řada povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daní, pro jejichž splnění je nezbytné zpracovávat Vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu Společnost zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

3. Doba zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a dále po určitou dobu po jeho skončení.

 

Osobní údaje zpracovávané za účelem ochrany práv Společnosti, budou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a dále po dobu trvání nejdelší možné promlčecí doby týkající se veškerých nároků z tohoto smluvního vztahu a vztahů s tímto souvisejících.

 

Veškeré osobní údaje nezbytné pro plnění povinností Společnosti budou zpracovávány po dobu, která vyplývá z jednotlivých právních předpisů či která je nezbytná pro plnění povinností stanovených právními předpisy (zejména právními předpisy upravujícími problematiku daní a účetnictví).

 

Jakmile pomine účel zpracování či Společnost již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Společnost osobní údaje vymaže.

 

4. Další informace o zpracování osobních údajů (příjemci osobních údajů)

Vaše osobní údaje může Společnost také předávat dalším subjektům, a to:

 

     * externím spolupracovníkům Společnosti (obchodním partnerům, subdodavatelům), kteří se podílejí na plnění Smlouvy,

     * klientům Společnosti v případě, že se Vy jako dodavatel podílíte na plnění smluv pro klienty Společnosti,

     * subjektům, kterým je Společnost povinna poskytovat údaje na základě právních předpisů (orgány veřejné moci, apod.).

 

5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:

 

a) Právo získat od Společnosti potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup (blíže viz čl. 15 GDPR).

 

b) Právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (blíže viz čl. 16 GDPR).

 

c) Právo, aby Společnost vymazala osobní údaje, pokud je naplněn některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování atd.

 

d) Právo, aby Společnost omezila zpracování, a to v případech uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření přesnosti osobních údajů, pokud Společnost již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.

 

e) Právo na přenositelnost osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.

 

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR, tedy především ve vztahu k údajům, které jsou zpracovávány na základě a pro účely oprávněného zájmu Společnosti.

 

g) Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

h) Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

6. Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti Společnosti anebo pro splnění Smlouvy uzavřené mezi Společností a Vámi, je poskytnutí osobních údajů zákonným, resp. smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít k řádnému plnění těchto povinností ze strany Společnosti.

 

7. Kontaktní údaje společnosti

Ve všech věcech týkajících se ochrany osobních údajů a záležitostech souvisejících, prosíme, kontaktujte Společnost jedním z následujících způsobů:

 

     * písemně na adrese sídla Společnosti Brno - Holásky, Popelova 399/75, PSČ 620 00,

     * emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu office@eufc.cz,

     * telefonicky na tel. čísle +420 538 728 779.

 

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM ÚDAJŮ (UCHAZEČŮM O ZAMĚSTNÁNÍ)

Společnost EUFC CZ s.r.o., IČO: 26942364, se sídlem Údolní 66, 602 00 Brno - Veveří, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47166 (dále jen „Společnost“), která při své činnosti jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů), a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), tímto v souladu s čl. 13 GDPR poskytuje následující informace subjektům údajů (uchazečům o zaměstnání).

 

1. Jaké osobní údaje zpracováváme

Společnost zpracovává následující osobní údaje uchazečů o zaměstnání:

 

     * jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, místo narození, státní občanství, e-mailová adresa, telefonní číslo, dosažené vzdělání (kvalifikace, praxe), fotografie.

 

2. Za jakými účely osobní údaje zpracováváme a jaký je právní základ pro zpracování

Osobní údaje jsou Společností zpracovávány pro potřeby výběrového řízení, které je realizováno za účelem vzniku pracovněprávního vztahu mezi vybraným uchazečem o zaměstnání a Společností, jedná se tedy o zpracování osobních údajů v souvislosti s a před případným uzavřením pracovní smlouvy (případně některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

3. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání budou zpracovávány po celou dobu trvání výběrového řízení, tedy až do okamžiku, kdy konkrétnímu uchazeči o zaměstnání bude sdělen výsledek výběrového řízení. V případě, že uchazeč nebude vybrán k uzavření pracovněprávního vztahu se Společností, zpracování jeho osobních údajů tímto okamžikem končí. V případě, že uchazeč bude vybrán k uzavření pracovněprávního vztahu se Společností a s tímto bude uzavřena pracovní smlouvy (případně některá z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), Společnost bude jeho osobní údaje nadále zpracovávat jako osobní údaje svého zaměstnance. O rozsahu, účelu, důvodech a době tohoto zpracování osobních údajů (a o dalších povinně sdělovaných informací) bude takový vybraný uchazeč (zaměstnanec) Společností informován následně prostřednictvím samostatného dokumentu.

 

Jakmile pomine účel zpracování či Společnost již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Společnost osobní údaje vymaže.

 

4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:

 

a) Právo získat od Společnosti potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup (blíže viz čl. 15 GDPR).

 

b) Právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (blíže viz čl. 16 GDPR).

 

c) Právo, aby Společnost vymazala osobní údaje, pokud je naplněn některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování.

 

d) Právo, aby Společnost omezila zpracování, a to v případech uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření přesnosti osobních údajů, pokud Společnost již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

e) Právo na přenositelnost osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.

 

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají uchazeče o zaměstnání, a to za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR.

 

g) Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

h) Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

5. Požadavek poskytnutí osobních údajů

Uchazeči o zaměstnání jako subjekty údajů nejsou povinni své osobní údaje poskytnout. Pokud však své osobní údaje neposkytnou, nemohou být v rámci výběrového řízení posouzeni z hlediska vhodnosti pro konkrétní pracovní pozici, o kterou se uchází, a nemůže s nimi být následně sjednána a uzavřena pracovní smlouva (případně některá z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr).

 

6. Kontaktní údaje společnosti

Ve všech věcech týkajících se ochrany osobních údajů a záležitostech souvisejících, prosíme, kontaktujte Společnost jedním z následujících způsobů:

 

     * písemně na adrese sídla Společnosti Údolní 66, 602 00 Brno - Veveří,

     * emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu office@eufc.cz,

     * telefonicky na tel. čísle +420 538 728 779.